Person­­försäkringar

Frivilliga person­försäkringar du kan teckna som medlem i Polisförbundet.

Frivilliga person­­försäkringar för
dig som medlem

Läs mer nedan om de frivilliga person­försäkringar som går att teckna för dig och din familj genom ditt medlemskap i Polisförbundet. Du finner också mer information om försäkringarna i broschyren och i villkoret.

Vill du ansöka om försäkring, fyll i ansökningsblanketten eller ansök via Mina Sidor.

Ansökan frivillig gruppförsäkring

Barn- och ungdomsförsäkring

Barn utsätts för faror i vardagen, men till skillnad mot vad många tror så är inte den branta trappan, trampolinen, slalombacken eller lekplatsen den största faran som kan leda till bestående skador på ditt barn. Den vanligaste orsaken till att ett barn får en bestående kroppsskada eller påverkan på en framtida arbetsförmåga är sjukdomar och inte olycksfall. En bra barnförsäkring bör därför innehålla ersättning både för olycksfall och sjukdom och ge ersättning både för bestående kroppsskador och bestående nedsättning av arbetsförmåga.

Tecknar du Barn- och ungdomsförsäkringen får du en försäkring som ger ditt barn ett ekonomiskt skydd vid både sjukdom och olycksfall dygnet runt. Försäkringen ger ersättning vid till exempel nedsatt funktionsförmåga, nedsatt arbetsförmåga, läke- och resekostnader samt kristerapi.

Försäkringen kan tecknas för barn och ungdomar som inte fyllt 20 år och gäller som längst till utgången av det kalenderår barnet fyller 25 år.

Observera att Barn och ungdomsförsäkringen inte omfattar medfödda sjukdomar och har undantag för vissa diagnoser, se villkor.

Läs mer om försäkringarna i broschyren och i villkoret.

Livförsäkring

Kan tecknas av medlem/medförsäkrad

En livförsäkring innebär en trygghet för dina efterlevande om du skulle avlida. Ett dödsfall kan många gånger ge upphov till akuta ekonomiska problem. En livförsäkring kan aldrig kompensera den mänskliga förlusten, men den kan skapa en ekonomisk trygghet. Dina efterlevande kan exempelvis använda pengarna till att lösa lån för att kunna bo kvar i samma bostad.

Livförsäkringen innehåller ett engångsbelopp om du skulle avlida under försäkrings­tiden. Du och din medförsäkrade kan välja att teckna åtta olika försäkrings­belopp mellan 8 till 50 prisbasbelopp (458 400 – 2 865 000 kr). Livförsäkringen reduceras med 10 procentenheter per år från och med 60 års ålder, dock lägst till 50 % av det ursprungliga försäkrings­beloppet.

Försäkringen innehåller även ett barnskydd, som lämnar ersättning med 2 prisbasbelopp om den försäkrades barn avlider under försäkrings­tiden.

Dödsfallskapitalet betalas i första hand till den försäkrades make/maka, registrerad partner eller sambo och i andra hand till arvingar. Om du vill ha en annan förmånstagare går det bra.
Fyll i förmånstagarblanketten nedan och skicka in till:

Polisförbundet Försäkring
c/o Söderberg & Partners
Box 31
851 02 Sundsvall.

Förmånstagarförordnande Livförsäkring

Läs mer om försäkringarna i broschyren och i villkoret.

Olycksfallsförsäkring

Kan tecknas av medförsäkrad

En olycksfallsförsäkring kan inte förhindra att du råkar ut för något, men den kan mildra de ekonomiska konsekvenserna som en olycka kan ge upphov till. Vissa olycksfall får små ekonomiska konsekvenser medan andra, mera allvarliga olycksfall kan ge en livslång påverkan, både fysiskt och ekonomiskt.

Olycksfallsförsäkringens viktigaste beståndsdel är den ersättning som betalas ut om du får en bestående kroppsskada, så kallad medicinsk invaliditet.

Invaliditetsersättning betalas ut baserat på invaliditetsgrad och ålder.

Utöver invaliditetsbeloppen ersätter olycksfallsförsäkringen även en del av läkekostnader, kostnader för sjukgymnast och rehabilitering samt generella merkostnader.

Olycksfallsförsäkringens olika beståndsdelar:

 • Medicinsk invaliditet, två valbara nivåer 22 eller 44 prisbasbelopp
 • Läke-, rese-, tandskadekostnader
 • Merkostnader
 • Dödsfall p.g.a. olycksfall
 • Krisförsäkring

Invaliditetstillägg - olycksfall

Kan tecknas av medlem

Du som medlem omfattas av en obligatorisk olycksfallsförsäkring med ersättningsbelopp max 22 pbb som gäller dygnet runt.

Du kan komplettera detta skydd genom att teckna olycksfallsförsäkring – invaliditetstillägg som ger dig ett högre ersättningsbelopp om olycksfallsskadan leder till en bestående nedsatt kroppsfunktion, så kallad medicinsk invaliditet. Med detta tillägg ökar den maximala ersättningen från 22 till 44 pbb.

Läs mer om försäkringarna i broschyren och i villkoret.

Sjukförsäkring 36 mån inkl. diagnoskapital

Kan tecknas av medlem/medförsäkrad

Sjuk- och diagnosförsäkringen bidrar till ett extra ekonomiskt skydd för dig och din familj, då den ger en skattefri extra ersättning varje månad du är sjukskriven. Sjukförsäkringen ger dig ersättning när du varit sjukskriven i 3 månader och ersättningen betalas ut tills du tillfrisknar – dock längst i 36 månader. Ur försäkringens synpunkt spelar det ingen roll om sjukskrivningen uppkommer till följd av sjukdom eller olycksfall. 

Du kan välja mellan fem olika försäkrings­belopp: 1 500/2 500/3 500/4 500/5 500 kronor.

Sjuk- och diagnosförsäkringen innehåller också ett så kallat diagnoskapital som kan ge ersättning med 1 prisbasbelopp om du drabbas av en vissa namngivna diagnoser. Exempel på sådan diagnoser är cancer, hjärtinfarkt eller stroke. Du kan som mest få ersättning för 3 olika diagnoser. Se villkoret för en fullständig förteckning av ersättningsbara diagnoser.

Läs mer om försäkringarna i broschyren och i villkoret.

Sjukinvaliditetsförsäkring

Kan tecknas av medlem/medförsäkrad

Sjukinvaliditetsförsäkring kompletterar övriga produkter som erbjuds genom Polisförbundet genom att ge ekonomisk ersättning vid sjukdom i form av:

Medicinsk invaliditet, d.v.s. bestående fysiska eller psykiska skador orsakade av en sjukdom. Ersättningen beräknas som en procentsats av det försäkrings­belopp du valt, 22 eller 44 prisbasbelopp* (pbb). Ju allvarligare skada, desto högre procent.

Bestående ärr eller annan utseendemässig förändring orsakad av en sjukdom. Exempel kan vara ärr efter operation. Ersättningen beräknas som en procentsats av försäkrings­beloppet 10 pbb.

Ersättning från olika försäkringar:

Ersättning för:  OlycksfallSjukdom 
 KostnaderOlycksfallsförsäkring 
 InvaliditetOlycksfallsförsäkring Sjukinvaliditetsförsäkring
 Bestående ärrOlycksfallsförsäkring Sjukinvaliditetsförsäkring

Försäkringen ger däremot ingen ersättning för förlorad arbetsinkomst, vårdkostnader eller mediciner i samband med sjukdom.

Observera att du kan teckna högst den nivå som motsvarar den invaliditetsnivå du har i ditt olycksfallsskydd genom polisförbundet.

*Ett prisbasbelopp år 2024 är 57 300 kr.

Läs mer om försäkringarna i broschyren och i villkoret.

Sjukvårdsförsäkring

Kan tecknas av medlem, medförsäkrad och barn

Om du blir sjuk kan väntetiden till vård vara lång. Sjukvårdsförsäkringen ger dig snabb tillgång till rådgivning och specialistsjukvård, oavsett var i landet du bor. Sjukvårdsförsäkringen garanterar besök hos, eller rådgivning av läkare med specialistkompetens inom sju arbetsdagar, och operation eller behandling inom 14 arbetsdagar från beslut om åtgärd.

Försäkringen omfattar även bland annat dietist, rehabilitering, behandling hos naprapat eller kiropraktor, samt besök hos psykolog/psykoterapeut.

Försäkringen tecknas med självrisk på 500 kr eller 1 500 kr per försäkrings­fall.

Försäkringen har obegränsat försäkrings­belopp och obegränsad ansvarstid.

Försäkringen gäller från 16 till 67 års ålder och kan tecknas upp till 65 år. Försäkringen kan även tecknas för barn fram till 20-årsdagen och kan gälla längst till och med utgången av det kalenderår barnet fyller 25 år.

Läs mer om försäkringarna i broschyren och i villkoret.

Försäkringar för studenter

Som student omfattas du av Polisförbundets obligatoriska olycksfallsförsäkring. Som studerandemedlem har du möjlighet att komplettera dina försäkringar med de frivilliga person­försäkringarna ovan.

Ansökan frivillig gruppförsäkring

Läs mer om försäkringarna i broschyren och i villkoret.

Försäkringar för pensionärer

Om du blir avtalspensionär före fyllda 65 år, kan du ha kvar dina försäkringar i form av Polisförbundets medlemsförsäkringar för passiva medlemmar, till och med månaden du fyller 67 år.

Försäkringar för passiv medlem

Som passiv medlem omfattas man inte längre av Polisförbundets obligatoriska försäkring. Passiv medlem erbjuds behålla motsvarande person­försäkringar de haft sedan tidigare, men där omfattningen och kostnaden är en annan.

Försäkrings­villkoret är detsamma som för frivillig person­försäkring.

Observera att tidigare inskickat förmånstagarförordnande upphör vid övergång till person­försäkringar för passiva medlemmar. Läs mer i Premie- och infoblad:

Premie- och infoblad passiva medlemmar

Passiv medlem kan både behålla och nyteckna sakförsäkringar genom Polisförbundet.

Försäkringar för seniormedlem

Seniormedlemmar omfattas inte av de obligatoriska försäkringarna. De frivilliga person­försäkringarna upphör och man erbjuds istället särskilt anpassade seniorförsäkringar. Seniormedlem kan fortsatt behålla och teckna sakförsäkringar.

Ansökan SeniorförsäkringSeniorförsäkring förköpsinformationSeniorförsäkring villkor

Läs mer om försäkringarna i broschyren och i villkoret.

Så betalar du dina försäkringar

Oavsett om det rör person­försäkringar eller sakförsäkringar finns flera betalningsalternativ för dig att välja på.

Person­försäkring

Du som har frivillig person­försäkring kan välja mellan att betala denna via autogiro­ månadsvis eller inbetalningskort kvartalsvis. Detsamma gäller dig som har försäkring för passiv medlem eller seniorförsäkring.

Enklast och mest miljövänligt är att betala via autogiro­, och du kan ansluta till autogiro­ antingen via din internetbank eller via blankett. Betalningsmottagare är Polisförbundets samarbetspartner Söderberg & Partners. På kontoutdraget i din bank visas betalningsmottagare SPICAB (Söderberg & Partners Insurance Consulting AB).

Autogiro­medgivande via internetbank:

 1. Logga in på din bank via Webbläsaren (ej via appen)
 2. Välj autogiro­ i menyn, oftast under Betala/Betalningar
 3. Sök i fältet företagsnamn genom att ange namnet ”Insurance consulting” (OBS! Begränsa inte sökningen till någon bransch)
 4. Välj det alternativ som lyder:
  Betalningsmottagare: S&P Insurance Consulting AB
  BG-nummer: 243–8695
  Typ av betalning: Söderberg & Partners Gruppförsäkring

(Om du får frågan om Betalarnummer, ange ditt person­nummer)

Observera att e-medgivande inte kan lämnas för annan betalare än den som är försäkrad, använd då autogiro­blankett. Om du inte kan lämna e-medgivande eller önskar annan betalare än den försäkrade, använd denna autogiro­blankett som du fyller i och skickar in till oss.

Fullständigt ifyllt och undertecknat autogiro­medgivande kan skannas (ej foto) och mejlas till forsakringar@polis­forbundet.se eller postas till adress angiven på blanketten.