Familj på sex personer promenerar på stranden.

Polisförbundet Försäkring

Polisförbundet Försäkring är det samlade begreppet för alla försäkringar vi erbjuder dig som medlem. På det viset får du en kontaktväg oavsett vilket försäkrings­bolag som ansvarar för den försäkring som du för stunden behöver hjälp med.

Aktuell information

Vill ni bli vår försäkrings­familj 2024?

Vill du och din familj vara vårt ansikte utåt i marknadsföring 2024?

Försäkrings­familjen är Polisförbundet Försäkrings­ ansikte utåt, genom bilder i annonser, på hemsidor och i annat marknadsföringsmaterial. Alla slags familjekonstellationer är välkomna att söka. Ersättning utgår till den familj som blir vald.

Låter det intressant?
Skicka e-post till martina.martensson@polisforbundet.se, med en kort beskrivning av din familj och bifoga gärna några bilder. Ansökan oss tillhanda senast den 30 juni 2023.

Har du frågor?
Kontakta Martina Mårtensson på e-post eller telefon 070-585 20 90.

”Att vara Polisförbundets Försäkrings­familj har varit en väldigt positiv upplevelse för hela familjen, vi rekommenderar alla som kan tänka sig att ställa upp att verkligen söka!”
/Försäkrings­familjen 2023

Familj på sex personer sitter tillsammans i en soffa.

Samtalsstöd - om du behöver någon att prata med

Vi vill påminna dig om att du som aktiv medlem i Polisförbundet har tillgång till tjänsten Samtalsstöd. Vi har alla olika sätt att bearbeta sorg och tragiska händelser. Att prata med någon som är utbildad att hantera sådana samtal kan vara ett sätt.

Samtalsstöd ingår i Polisförbundets obligatoriska sjukförsäkring och är en tjänst som ger kostnadsfri rådgivning via telefon av psykolog, ekonom, jurist och hälsocoach för att tidigt ta itu med problem som annars kan växa och påverka välmåendet negativt. Det gäller oavsett om problemen är privata eller arbetsrelaterade. Chefer och HR-person­al har även möjlighet att få stöd i sin professionella yrkesroll.

Samtalsstöd är öppet på telefon alla dagar dygnet runt. Helgfria vardagar kl. 8-19 svarar en legitimerad psykolog eller socionom, som vid behov kan boka in en tid för fortsatt rådgivning. Övrig tid (helgfria vardagar kl. 19-8 och helgdagar) svarar en krisutbildad sjuksköterska som kan ge allmän rådgivning.

Ring 0771-10 50 15 om du behöver komma till samtalsstöd. Läs mer om samtalsstöd här.

Polisförbundets medlemsförsäkringar - Nyheter 2023

Person­försäkringar (Liv-, Olycksfall, Sjuk- och diagnosförsäkring m.m.)
Prisbasbeloppet 2023

Försäkrings­beloppet för flertalet försäkringar baseras på prisbasbeloppet det år utbetalning sker. Givet den höga inflation vi har i Sverige just nu så ökar prisbasbeloppet med 8,7 %, från 48 300 kr till 53 500 kr till nästa år.

Premier 2023

Trots prisbasbeloppets höjning sker ingen premiehöjning alls, tvärtom så sänks premien på ett par frivilliga produkter tack vare vårt goda skaderesultat:

 • Frivillig Sjuk- och Diagnosförsäkring sänks med 18 % i samtliga åldersintervaller.
 • Frivillig Livförsäkring sänks med 20 % i åldersintervallet 18 – 39 år.

Sakförsäkringar (Hem-, Villa-, Bilförsäkring m.m.)
Till de som tecknat sakförsäkring genom Polisförbundet

De medlemmar som har tecknat en försäkring genom Polisförbundet hos vår nya leverantör Dina Försäkringar under 2022, kommer under året vid respektive försäkrings­ förfallodag att få en premiejustering på + 4 %. Då denna justering är klart under den nuvarande inflationsnivån så är det vår starka förhoppning att dessa försäkringar ska vara konkurrenskraftiga även nästa år.

Erbjudandet till de som ännu inte tecknat sakförsäkring genom Polisförbundet

Till de som ännu inte tecknat några sakförsäkringar genom Polisförbundet Försäkring så är det glädjande att vi fortsatt under 2023 kommer att ha ett nyteckningserbjudande:

 • Minst 10 % lägre premie än vad du betalar idag
 • Villkorsgaranti

Unik olycksfallsförsäkring under polisingripande

Polisförbundet har förhandlat fram en förbättrad olycksfallsförsäkring från 1 januari 2021 för medlemmar. Förbättringen gäller skador som kan uppstå vid ett polisingripande.

Normalt sett krävs det att en skada ska anses vara "plötslig och oförutsedd" för att räknas som en ersättningsbar olycksfallsskada. Under ett polisingripande så finns det situationer där man som polis medvetet utför en handling som riskerar medföra en kroppsskada. Exempel kan vara att forcera en dörr, slå sönder en bilruta etc.

I en traditionell olycksfallsförsäkring täcks inte denna typ av skador. Genom denna förbättring får våra medlemmar ett unikt skydd som är särskilt anpassat för vår yrkesroll.

Denna förbättring gäller endast medlemmar under polisingripande.
Polisförbundets obligatoriska olycksfallsförsäkring gäller fortsatt dygnet runt, både under arbetstid och fritid, om en skada uppfyller definitionen på ett olycksfall enligt försäkrings­villkoret.

Utdrag ur försäkrings­villkor för 2021:

Försäkringen gäller för olycksfallsskada som inträffar under försäkrings­tiden.

Med olycksfallsskada avses den kroppsskada som den försäkrade drabbas av ofrivilligt vid en plötslig oförutsedd yttre händelse.

Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada på grund av:

 • förfrysning, värmeslag eller solsting
 • smitta till följd av fästingbett
 • plötsligt vridvåld mot knä
 • hälseneruptur
 • skada i direkt anslutning till polisingripande i tjänst*


* Gäller skador som uppstår under polisingripande i tjänst samt även polisingripande enligt Polisförordning (2014:1104), 16 § Skyldigheter under ledig tid, även om inte samtliga rekvisit plötslig och oförutsedd händelse är uppfyllda.

Ovan rekvisit/utökning av olycksfallsbegrepp gäller ordinarie medlem av Polisförbundet:

 • i uniformerad tjänst
 • i civil tjänst
 • efter gjord anmälan om arbetsskada
 • om en polisman vidtagit åtgärder enligt 16 § första stycket punkt 3 eller andra stycket, om denne underrättat en förman om händelsen.

Ovan rekvisit/utökning av olycksfallsbegrepp gäller inte:

 • vid internt/administrativt arbete
 • under träning eller vid övning
 • studerandemedlem

Samband mellan kroppsskada och någon av de ovan angivna orsakerna ska anses föreligga, om övervägande skäl talar för det.

Observera att Polisförbundets olycksfallsförsäkring är ett komplement till den arbetsskadeförsäkring som ingår i kollektivavtalet. En olycksfallsförsäkring kan inte täcka allt våra medlemmar riskerar att råka ut för i tjänsten, men genom att göra den bättre så ökar vi våra medlemmars trygghet om de råkar ut för en skada.